Gegevens ondergrond centraal opgeslagen en voor iedereen toegankelijk

Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil dat overheden  gegevens over de ondergrond centraal registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit zorgt voor lagere onderzoekskosten, het helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en het bespaart overlast en kosten bij de uitvoering van werkzaamheden. De minister heeft hiervoor een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd.

Informatie Nederlandse ondergrond

Informatie over de ondergrond van Nederland is versnipperd. Momenteel verdwijnt veel informatie na eenmalig gebruik in archieven. Deze gegevens zijn dan niet makkelijk meer voor andere overheden, het bedrijfsleven en burgers beschikbaar. Dat is jammer, want onderzoek naar de ondergrond is duur. Betere kennis van de ondergrond zorgt bovendien voor betere plannen en minder onverwachte kosten bij de uitvoering. Een goede registratie is extra belangrijk nu we steeds meer activiteiten in de ondergrond combineren. Voorbeelden zijn ondergronds bouwen, benutten van bodemenergie en geothermie, het opslaan van hulp- en afvalstoffen en meer klassieke activiteiten als het winnen van grondwater en natuurlijke hulpbronnen zoals aardgas.

De minister wil dat Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond centraal te registreren. Bedrijven en burgers krijgen gratis toegang tot de gegevens.

De basisregistratie bouwt voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse Ondergrond van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, en het Bodem Informatie Systeem van Alterra. De registratie zal zorgen dat gegevens vollediger zijn, sneller beschikbaar en eenvoudiger te gebruiken. Het beheer ervan is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO.

De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met gegevens over sonderingen, grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het plannen en uitvoeren van bouwprojecten, het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van natuurlijke hulpbronnen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal daarbij samen met  andere overheden en belanghebbende partijen optrekken. Naar verwachting wordt de BRO vanaf 2016 gevuld met gegevens.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/01/13/gegevens-ondergrond-centraal-opgeslagen-en-voor-iedereen-toegankelijk.html