1 april wijziging Bouwbesluit 2012 – berekening van reële geluidwering mogelijk

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Op basis daarvan is in de huidige situatie bij industrie-, weg- en spoorweglawaai een karakteristieke geluidwering van 20 dB (art. 3.2) in veel gevallen niet voldoende. Op geluidsbelaste plekken worden op basis van de Wet geluidhinder hogere grenswaardenbesluiten genomen. Op grond daarvan is een hogere geluidsbelasting toegestaan («hoogst toelaatbare geluidsbelasting»). Deze wordt opgenomen in het bestemmingsplan. In dergelijke gevallen mag alleen gebouwd worden als te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 3.2 gegeven waarde.

Op basis van het eerste lid van art.3.3 Bouwbesluit wordt voor verblijfsgebieden in het algemeen (met uitzondering van bedgebied), in die gevallen dat in het bestemmingsplan een hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai is aangegeven, de karakteristieke geluidwering afhankelijk van het soort lawaai berekend in dB(A) of dB. dB(A) geldt voor industrie (met binnenwaarde van 35 dB(A)) en dB voor wegverkeer (met binnenwaarde van 33 dB).

Op basis van het tweede lid geldt een nadere eis voor een gebied waarin wordt geslapen. De karakteristieke geluidwering moet 5 dB zwaarder zijn. Deze uitzondering vloeit niet direct voort uit de Wet geluidhinder.

In elke afzonderlijke verblijfsruimte moet een aanvaardbaar geluidsniveau gegarandeerd worden.

Dat is de huidige situatie. Op 21 januari 2014 is een besluithoudende wijziging van het Bouwbesluit 2012 genomen. Met dit wijzigingsbesluit zijn ook correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012 aangebracht.

Bij de correcties gaat het bijvoorbeeld om een aantal gevallen waarin een onbedoelde verzwaring ten opzichte van het niveau van het Bouwbesluit 2003 is gerepareerd. Een voorbeeld van een verdere vereenvoudiging is de wijziging in artikel 3.3. Op grond van het nieuwe voorschrift mag, als dit gunstiger uitkomt voor de karakteristieke geluidwering op de gevel, de geluidsbelasting ook worden bepaald volgens het Reken- en meetvoorschrift bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder. In een dergelijk geval moet bij de aanvraag om een vergunning een berekening van de individuele geluidsbelasting op de gevel worden gevoegd.

Dit wijzigingsbesluit treedt op 1 april 2014 in werking.

Wijzigingsbesluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-51.pdf