Weer uitspraken over overschrijding van de zone rondom industrieterreinen

Er is al geconstateerd dat overschrijding van de zones rondom industrieterreinen niet toelaatbaar is. En terecht. Zonering is bedacht als ruimtelijke scheiding. Aan één kant is er (zware) industrie, aan de andere kant zijn er andere (geluidsgevoelige) bestemmingen. Omwonenden krijgen de zekerheid dat geluidsniveaus niet groter worden dan wat maximaal op basis van de zonetoets toegestaan is. Bedrijven krijgen de zekerheid dat er genoeg ruimte blijft voor ontwikkelingen. Geluidsbelasting buiten de zone mag niet meer bedragen dan 50 dB(A).

Overschrijding zones industrieterreinen

En hoe het ook in praktijk mocht zijn, dit was voor iedereen duidelijk. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de afrondingsregel: 50.5 is nog steeds 50 en met 50.6 hebben we al 51.
Totdat we met een ander standpunt geconfronteerd werden. Niemand verwachtte dit, maar in de tussentijd hebben we al geaccepteerd dat zelfs een heel kleine overschrijding te groot is.

En wat is heel klein? De afdeling heeft beoordeeld dat ook een bijdrage aan de geluidsbelasting, leidend tot een verhoging van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein met maximaal zo’n 0,01 dB, relevant is bij toetsing aan de zonegrenswaarde. Blijkbaar is de afrondingsregel van het Meet- en rekenvoorschrift niet duidelijk genoeg om te kunnen vaststellen dat een bijdrage van minimaal 0,1 dB(A) vanwege een industrieterrein bij de toetsing een rol kan spelen.

De vraag is natuurlijk: welke bijdrage is dan wel relevant? Hoe ver gaan we?

En het antwoord hebben we gekregen. Het laatste bericht gaat over een bijdrage van 0,004 dB(A). Dit wordt ook niet toelaatbaar geacht (Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 2011-10-05). Dit is een gevolg van de vaste jurisprudentie van de Afdeling. Iedere bijdrage, hoe gering ook, wordt beschouwd als een toevoeging aan de bestaande overschrijding.

Toetsing zones industrieterreinen

Hoe moeten we nu rekenen? En hoe moeten we toetsen? Bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving in de gebieden rondom gezoneerde industrieterreinen is belangrijk. Daar zijn geen twijfels over.

Ik heb echter wel twijfels of we echt bezig moeten zijn met de invloed van 0,004 dB(A). En als drie cijfers achter de komma belangrijk genoeg zijn … waar ligt de grens?
We hebben een wetgeving die blijkbaar niet altijd duidelijk is. In dit geval gaat dit echter verder. Wat is nog verstandig? Volgens mij is dat niet het toetsen van bijdragen met drie cijfers achter de komma.

Is het tijd voor wijziging van de regelgeving?