Zonebeheerplan – het ontbreken van verankering – reparatie is toegezegd!

Een zonebeheerplan is een instrument dat zou moeten helpen om de ontwikkelingen op industrieterreinen zo duurzaam mogelijk te maken. Dit door te zorgen dat industrieterreinen niet snel op slot raken. Hierbij is echter sprake van de ontbrekende juridische verbinding tussen zonebeheerplannen ten aanzien van geluid en het vergunningenkader conform de Wet milieubeheer. Dit is gebleken uit de uitspraak van de Raad van State, van 2 november 2011, inzake het beroep dat door de gemeente Nijmegen was ingesteld tegen de door de Provincie Gelderland verleende milieuvergunning voor een puinbreker van op het bedrijventerrein Noord- en Oostkanaalhavens in Nijmegen.

Juridische koppeling zonebeheerplan en omgevingsvergunning

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is door het Kronenburger Forum gevraagd om aandacht voor de problematiek van het ontbreken van een (juridische) koppelingsmogelijkheid tussen opgestelde zonebeheerplannen en een af te geven omgevingsvergunning. Het Kronenburger Forum is een platform ondersteund door de gemeenten Nijmegen en Beuningen en de Provincie Gelderland dat sinds 2004 advies uitbrengt over de kwaliteit van de leefomgeving in Nijmegen-West en Weurt.

In de beantwoording van deze brief heeft het ministerie een reparatie van deze fout toegezegd. Helaas zonder een indicatie van de tijd die met deze reparatie is gemoeid.

De brief is te vinden onder: antwoord ministerie I&M – zonebeheersplan gemeente Nijmegen

Bron: gemeente Nijmegen