Belangrijke wijziging: uitspraken over evenementen in het bestemmingsplan!

De gemeenten hebben altijd in bestemmingsplannen gebieden aangewezen waar evenementen kunnen plaatsvinden. Andere aspecten (vooral betreffende milieuhinder) werden vaak geregeld in de gemeentelijke APV of in het kader van vergunningverlening. Deze aanpak leek in het verleden afdoende om de hinderaspecten rond evenementen goed onder controle te houden. Het blijkt nu niet voldoende!

Milieu- en RO- aspecten moeten duidelijker in bestemmingsplan

Volgens vaste jurisprudentie is een evenementenvergunning als gevolg van de APV vooral ingegeven vanuit het oogpunt van handhaving van de openbare orde (uitspraak van 29 februari 2012, in zaak nr. 201002029/1/T1/R2). Milieu- en ruimtelijke aspecten worden daarin onvoldoende meegenomen. Het feit dat de APV de mogelijkheid biedt om geluidsvoorschriften aan een evenementenvergunning te verbinden, biedt niet genoeg bescherming. De voorschriften zijn namelijk niet bedoeld om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. De APV is dus geen toetsingskader als het gaat om de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een evenement. Voor gemeenten betekent dit dat de bepalingen van bestemmingsplannen met evenementenlocaties extra zorgvuldig voorbereid en onderbouwd moeten worden.

Specifieke planregels bieden oplossing

Bij de beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid van evenementen(terreinen) is de verwijzing naar de APV en omgevingsvergunning dus niet voldoende. Bij een dergelijke beoordeling is het namelijk van belang om de gevolgen voor de omgeving van een bestemming ‘evenementen’ zorgvuldig te kunnen afwegen. Dat is mogelijk op het niveau van een bestemmingsplan. Dat is vastgesteld in een recente uitspraak van Raad van State (uitspraak 201205962/1/R3 van 10 juli 2013). Op basis van deze uitspraak kan geconcludeerd worden dat de planregels duidelijke informatie over de mogelijke evenementen moeten bevatten, bijvoorbeeld over het aantal evenementen. Het toelaten van evenementen moet duidelijk gemotiveerd worden, op basis van de maximale planologische omvang daarvan.

Planregels specificeren. Maar hoe?

De juiste formulering van de planregels in het bestemmingsplan is dus van belang om vergunningen voor evenementen in de toekomst te kunnen verlenen en voor bescherming van omliggende gebieden. Voortaan moeten de planregels zorgvuldiger gedefinieerd worden en de onderbouwing moet uitgebreider zijn. Het bestemmingsplan moet duidelijk maken dat evenementen op de gekozen locatie en met het gekozen karakter en omvang aanvaardbaar zijn. De oplossing ligt in de juiste formulering van de planregels en de toelichting.