Akoestisch onderzoek geluidsbelasting wegen- en spoorverkeer

In geval van veranderingen in de omgeving kan er sprake zijn van akoestische aspecten die invloed hebben op de leefkwaliteit. Dat geldt voor aanpassing van infrastructuur, realisatie van nieuwe woningen of opstarten van bedrijfsactiviteiten. Het begint vaak bij een planontwikkeling, waarbinnen nieuwe functies worden toegestaan en waarvoor bepaald moet worden of er sprake is van goede ruimtelijke ordening. Veranderingen in de omgeving dienen getoetst te worden aan de relevante wetgeving en beleid, zoals de Wet geluidhinder, Wet milieubeheer of eisen volgens, in overeenstemming met het gemeentelijk geluidbeleid.

Daarvoor is onderzoek nodig naar de geluidsbelasting vanwege het verkeer. Voor ontwikkelingen binnen de geluidzone is een akoestisch onderzoek verplicht. Maar ook bij ontwikkelingen buiten de vastgestelde zones is vak onderzoek verreist in het kader van goede ruimtelijke ordening (zoals bij 30 km/uur wegen).

De geluidsbelastingen worden berekend met behulp van een rekenmodel.

n4o past de werkwijze aan het specifieke doel van het onderzoek. Dat kan betrekking hebben op uitrekenen van de toekomstige geluidsbelasting, cumulatieve geluidsbelasting, vergelijking verschillende ontwikkelingsmogelijkheden, uitwerken van mogelijke maatregelen (zoals toepassen van stille wegdekken, afscherming of maatregelen aan de gevel) of opstellen voorwaarden voor de ontwikkeling. Bij bepalen van gevelmaatregelen zoeken we graag naar integrale oplossingen, bv. combinatie met energiebesparing.

Voorbeelden van onderzoeken die wij kunnen aanbieden:

  • Onderzoek ten behoeve van de Omgevingsvergunning (aspect milieu)
  • Onderzoek ten behoeve van een nieuwbouw
  • Verzoek hogere grenswaarden
  • Aanleg of aanpassing (reconstructie) van (spoor)wegen
  • Beoordeling van verkeersgeluid in het kader van goede ruimtelijke ordening (bestemmingsplan)

Onderzoek naar geluidsbelasting saneringswoningen

Er zijn duizenden woningen met de status ‘saneringswoning’. De meeste daarvan ondervinden geluidsbelasting van een lokale weg. Woningen gelegen langs de rijks- en spoorwegen zijn en een apart programma opgenomen – MJPG. Voor saneringswoningen geldt een verplichting om door bron-, overdracht- en gevelmaatregelen de geluidsbelasting te beperken. Daarbij wordt gevelisolatie gezien als het ultimum remedium. Een maatregelen dat toegepast wordt als er geen andere mogelijkheden zijn om de geluidsbelasting in de omgeving te verlagen.

De voorbereiding van gevelisolatieprojecten is een arbeidsintensief proces. Daarom is een efficiënt aanpak van groot belang. Wij onderzoeken de huidige en toekomstige situatie, maken afweging van geluid beperkende maatregelen, bepalen doelmatigheid daarvan en begeleiden communicatie met de bewoners en de uitvoering van de maatregelen. Dat inclusief opleveringscontrole en afhandeling van subsidietrajecten.

Akoestisch onderzoek naar industrielawaai

Bij het starten of veranderen van bedrijfsactiviteiten kan een akoestisch onderzoek nodig zijn. Zo’n onderzoek wordt regelmatig gevraagd als onderdeel van de melding in het kader van het Activiteitenbesluit of een vergunningaanvraag Wet milieubeheer. Maar onderzoek kan ook nodig zijn in geval van veranderingen in de omgeving van bedrijven, bv. als er nieuwe woningen of andere gevoelige bestemmingen op een korte afstand worden gepland of gerealiseerd. Op basis van het bestemmingsplan moeten de akoestische effecten van de aanpassingen in de omgeving in beeld gebracht worden. Het is van belang dat de ruimte van bestaande bedrijven niet wordt beperkt en dat er bij de nieuwe woningen, scholen, gebouwen voor gezondheidszorg, etc. een goed woonklimaat wordt gegarandeerd.

Als het nodig is moeten de voorwaarden voor de nieuwe ontwikkelingen bepaald worden, zoals de meest gunstige indeling van een ontwikkelingsgebied, mogelijke maatwerkvoorschriften, maatregelen of nodige besluiten (zoals besluit hogere grenswaarden).

Door het uitvoeren van een akoestisch onderzoek maken wij duidelijk welke activiteiten passen in de omgeving, welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn en eventueel welke maatregelen toegepast kunnen worden.

Gezoneerd industrieterrein
Specifiek in het geval van een locatie op een geluidgezoneerd industrieterrein onderzoeken wij of en onder welke voorwaarden de bedrijfsactiviteiten binnen de geluidszone passen.

In het geval van een aanpassing van een geluidszone berekenen wij de geluidscontouren, bepalen we de ligging van de nieuwe zone, nieuwe hogere waarden, maatwerkvoorschriften etc.

Metingen geluidsbelasting horecalawaai

Het geluid van een horecaonderneming valt onder de algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Aanvullend daarop kan er sprake zijn van gemeentelijk beleid voor horeca of bepalingen uit het APV.
De hoeveelheid geluid in de omgeving wordt met name bepaald door muziekgeluid (bastonen), installaties en stemgeluid van de bezoekers. Dat is vooral relevant als er ook een terras aanwezig is. Klachten uit de directe omgeving zijn bij horeca geen uitzondering, maar kunnen voorkomen worden.
n4okan metingen en/of berekeningen uitvoeren en op basis daarvan bepalen of er sprake is van een overschrijding van de geluidsnormen. Wij helpen ook bij het bepalen van eventuele maatregelen, zoals aanpassingen van (muziek)installaties geluidwerende bouwkundige materialen. Daarnaast kunnen wij geluidsmetingen uitvoeren om de geluidsniveaus in de omgeving of de effecten van de matregelen in beeld te brengen.

 

Bouwlawaai

Anders dan bij bedrijven of verkeer is er bij bouwlawaai sprake van tijdelijkheid. Dat neemt niet weg dat bouwwerkzaamheden veel hinder in de omgeving kunnen veroorzaken, zoals bij sloopwerkzaamheden, heien of (bron)bemaling. Er is dan sprake van wisselende geluiden die sterk van het achtergrondgeluid afwijken, verschillende werktijden (ook in de avond- en nachtperiode) en piekgeluiden. Bouwlawaai is niet altijd te voorkomen.

Regels met betrekking tot bouwlawaai zijn geregeld in het Bouwbesluit en een gemeentelijke verordening. Voor specifieke bouwwerkzaamheden kan een ontheffing aangevraagd worden.

Bij het beperken van de hinder is voorbereiding en juiste communicatie richting de omwonenden van groot belang.

Met een rekenmodel kunnen wij te verwachten hinder in beeld brengen en vervolgens bepalen welke beheersmaatregelen toegepast kunnen worden. Op basis daarvan kunnen wij een ontheffing voor bouwwerkzaamheden bij de gemeente aanvragen.

Bouwakoestiek

In geval van realisatie van nieuwe gebouwen of bij herstructurering en functieverandering, moeten veel milieu- en RO-aspecten beschouwd worden. De vraag is welke aspecten, in welk stadium van het project en hoe uitgebreid. Wij leveren bouwadvies op maat: de nodige aanpassingen van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, geveltechniek, milieumaatregelen en duurzaamheid.

Hierdoor garandeer je een goed woon- en werkcomfort, lagere energiekosten en een betere leefomgeving. Wij ondersteunen, adviseren, verzorgen contacten met overheden en we voeren de nodige (milieu)onderzoeken uit. Indien nodig verzorgen wij eventuele opleveringsmetingen.

Wij zijn gericht op innovatie door gebruik te maken van reële en uitvoerbare oplossingen die meerwaarde bieden voor een bouwproject.

Geluidwerende bouwkundige voorzieningen
Bouwakoestiek is gericht op het weren en verzwakken van ongewenste geluiden. Dat wordt gedaan door een ontwerp en een juiste uitvoering van een gevel. Veel aspecten zijn hier van belang, zoals contact- en luchtgeluid, installatiegeluid, isolatie en absorptie, geluid van buiten, maar ook binnen een gebouw. Een combinatie van deze factoren bepaalt de akoestische kwaliteit in een woning, kantoor, schoollokaal etc. De eisen met betrekking tot bouwakoestiek zijn opgenomen in het Bouwbesluit.

Geluidwering gevels
Een onderzoek naar geluidwerende voorzieningen is meestal nodig bij nieuwbouwprojecten, maar wordt ook vaak uitgevoerd bij sanering of gevelisolatie van bestaande woningen. Dat kan de juiste beglazing, gevel- of dakconstructie of ventilatie zijn.

Ruimteakoestiek
Inrichting van ruimtes met gebruik van harde materialen kan leiden tot slechte ruimteakoestiek. Door reflectie kan de spraakverstaanbaarheid sterk verslechteren. Wat gewenst is, is afhankelijk van de omvang van een ruimte en de functie daarvan. Het juiste gebruik van absorberende materialen biedt in meeste gevallen een oplossing. In het geval van concertgebouwen of theaters kan dit iets ingewikkelder zijn.

Ter bepaling van het optredende geluidniveaus en/of maatregelen kan n4o een akoestisch onderzoek of geluidsmetingen uitvoeren.