Vergunningen

Bedrijven moeten zich regelmatig aanpassen aan economische veranderingen. Maar ook de wetgeving  blijft niet hetzelfde. Zelfs vergunningen voor onbepaalde tijd verouderen snel. Sinds 1 oktober 2010 worden de milieuvergunningen afgegeven op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kortweg Wabo – de omgevingsvergunning.  Deze vergunning vervangt verschillende ‘oude’ vergunningen, zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning of kapvergunning.

n4o beoordeelt vergunningen, analyseert de knelpunten, regelt nodige aanpassingen en helpt in geval van mogelijke handhaving. Wij informeren onze klanten over aanpassingen van de wetgeving  die voor hen van belang zijn. Bedrijven krijgen inzicht in deze ontwikkelingen  en kunnen hierop tijdig anticiperen.

n4o verzorgt de complete procedure van vergunningverlening,  inclusief inpasbaarheid in het bestemmingsplan, onderzoeken, de aanpassing van bestemmingsplan, coördinatie en contacten met het bevoegd gezag.

Geluid en Trillingen

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen, het verbeteren van infra en vergunningverlening moeten diverse milieuaspecten worden onderzocht. Het gaat om de volgende aspecten:

 • Akoestisch onderzoek wegen- en spoorverkeer
 • Saneringswoningen
 • Onderzoek en advies naar trillingen
 • Onderzoek voor aanvragen omgevingsvergunning milieu en meldingen
 • Akoestisch onderzoek industrielawaai
 • Akoestisch onderzoek horecalawaai en evenementen
 • Bouwakoestiek
 • Bedrijven en milieuzonering/ bestemmingsplannen
 • Het realiseren van woningbouw
 • Beleidsontwikkelingen geluid (huidige wetgeving en omgevingswet)
 • Het aanvragen van hogere grenswaarden
 • Uitvoeren van contra-expertise
 • Onderzoek burengeluid
 • Geluidsonderzoek voor warmtepompen en airco’s
 • Stikstof/Aerius
 • Zonebeheer industrielawaai

Bouwakoestiek

In het geval van realisatie van nieuwe gebouwen of bij herstructurering en functieverandering, moeten veel milieu- en ruimtelijke ordening (RO)-aspecten beschouwd worden. De vraag is welke aspecten, in welk stadium van het project en hoe uitgebreid.

Hierdoor garandeer je een goed woon- en werkcomfort, lagere energiekosten en een betere leefomgeving. Wij ondersteunen, adviseren, verzorgen contacten met overheden en we voeren de nodige (milieu)onderzoeken uit. Indien nodig verzorgen wij eventuele opleveringsmetingen.

Wij zijn gericht op innovatie door gebruik te maken van  reële en uitvoerbare oplossingen die meerwaarde bieden voor een bouwproject.

Geluidwerende bouwkundige voorzieningen
Bouwakoestiek is gericht op het weren en verzwakken van ongewenste geluiden. Dat wordt gedaan door een ontwerp en een juiste uitvoering van een gevel. Veel aspecten zijn hier van belang, zoals contact- en luchtgeluid, installatiegeluid, isolatie en absorptie, geluid van buiten, maar ook binnen een gebouw. Een combinatie van deze factoren bepaalt de akoestische kwaliteit in een woning, kantoor of schoollokaal. De eisen met betrekking tot bouwakoestiek zijn opgenomen in het Bouwbesluit.

Geluidwering gevels
Een onderzoek naar geluidwerende voorzieningen is meestal nodig bij nieuwbouwprojecten, maar wordt ook vaak uitgevoerd bij sanering of gevelisolatie van bestaande woningen. Dat kan de juiste beglazing, gevel- of dakconstructie of ventilatie zijn.

Ruimteakoestiek
Inrichting van ruimtes met gebruik van harde materialen kan leiden tot slechte ruimteakoestiek. Door reflectie kan de spraakverstaanbaarheid sterk verslechteren. Wat gewenst is, is afhankelijk van de omvang van een ruimte en de functie daarvan. Het juiste gebruik van absorberende materialen biedt in meeste gevallen een oplossing. In het geval van concertgebouwen of theaters kan dit iets ingewikkelder zijn.

Ter bepaling van het optredende geluidniveaus en/of maatregelen kunnen wij een akoestisch onderzoek of geluidsmetingen uitvoeren.

Wij leveren bouwadvies op maat: de nodige aanpassingen van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, geveltechniek, milieumaatregelen en duurzaamheid.

Luchtkwaliteit

Bij het wijzigen van een bestemmingsplan moet de luchtkwaliteit beoordeeld worden. Er moet aangetoond worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Uitgebreid onderzoek is niet altijd nodig. In veel gevallen volstaat:

 • een inventarisatie van de bestaande situatie;
 • een beoordeling of een bestemmingsplan die in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging;
 • een bepaling van randvoorwaarden of een bestemming gevoelig is voor luchtverontreiniging, zoals scholen, kinderopvang of bejaardenhuizen.

Bij projecten die wel in betekenende mate (IBM) bijdragen en als er sprake is van overschrijding van de grenswaarden moet gekeken worden welke (compensatie)maatregelen mogelijk zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. In sommige situaties kan gebruikgemaakt worden van saldering.

Wat kunnen wij voor u doen voor u op het gebied van luchtkwaliteit?

 • Luchtkwaliteitsonderzoek bij bestemmingsplannen
 • Luchtkwaliteitsonderzoek voor een omgevingsvergunning
 • Beleidsontwikkeling
 • Onderzoek naar mogelijke maatregelen

Stikstof

Menselijke activiteiten hebben invloed op de omgeving, dat geldt ook voor stikstof. Afgelopen jaren hebben we vaak genoeg gehoord dat de hoeveelheid stikstof in de natuur te hoog is – de natuurlijke stikstofkringloop is verstoord. Relevante emissiebronnen zijn overal: bouwprojecten (ook heel kleine projecten), infrastructuur, industrie en landbouw.

Wanneer stikstof vanuit de lucht neerdaalt op de grond dan spreken we van stikstofdepositie. Voor meerdere kwetsbare gebieden is vermindering van stikstofuitstoot noodzakelijk. Alleen, niet alle natuurgebieden hebben last van stikstof.

Toch wordt onderzoek naar stikstofdepositie bij meeste omgevingsvergunningen (bouwen of milieu) geëist. Bij aanpassing van een bestemmingsplan moet het aspect stikstof ook worden beoordeeld.

Aerius
De Aerius-calculator is de best beschikbare techniek om stikstofemissie en -depositie te berekenen. n4o heeft hierin expertise. Met gebruikt daarvan kunnen wij de emissie van verschillende bronnen en mogelijk de depositie op stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden in beeld brengen. Bij ruimtelijke vraagstukken kunnen we helpen bij het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing. Ook kunnen we ondersteuning bieden bij het aanvragen van de nodige vergunningen en eventueel bij het zoeken naar oplossingen en maatregelen.

Detachering

Bent u op zoek naar een tijdelijke kracht of (senior) projectleider op het gebied van geluid, milieu, vergunningen of ruimtelijke ordening? Heeft u een flexibele personeelsoplossing nodig voor zowel tijdelijke als structurele functies?

n4o richt zich op het projectmatig beschikbaar stellen van kennis, expertise en vaardigheden op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Dit kan zowel op detacheringsbasis als op basis van een specifieke adviesopdracht.

Wat kunnen wij voor or u doen op het gebied van detachering?

 • Adviseur geluid
 • Adviseur milieu en ruimtelijke ordening
 • Milieuplanoloog
 • Vergunningverlener
 • Programmamanager/projectleider beleidsprocessen (geluid, luchtkwaliteit en milieu algemeen)
 • Auteur/docent/trainer op het gebied van milieu, geluid en lucht in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling

De afgelopen jaren hebben wij al veel projecten succesvol uitgevoerd voor opdrachtgevers zoals:

 • Gemeente Vught
 • Gemeente Uithoorn
 • Gemeente Barneveld
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Omgevingsdienst Brabant-Noord
 • Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Omgevingsdienst Regio Nijmegen
 • Omgevingsdienst De Vallei
 • RUD Utrecht

Omgevingswet en geluid

In het nieuwe stelsel wordt geluid sterk gekoppeld aan het omgevingsplan. Daarin moeten regels komen voor de bescherming tegen geluid van verkeer, evenementen en bedrijfsactiviteiten.

Bedrijven en GPP’s

Dat geldt ook voor bedrijven op een industrieterrein met een geluidproductieplafond (hierna GPP) – huidig gezoneerde industrieterrein. Direct na de invoering van de omgevingswet kunnen de bruidsschat[1] en de planologische regels van belang zijn. Maar daarna kan de structurele aanpassing komen. Geluidproductieplafonds voor industrieterreinen moeten door de gemeenteraad vastgesteld worden als onderdeel van het omgevingsplan (omgevingswaarde).

In het geval van industrieterreinen gaat het niet alleen om andere systematiek, maar ook om de invoering van de Europees geharmoniseerde dosismaten Lden en Lnight. Het is van belang om de huidige geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen in beginsel beleidsneutraal over te zetten naar de GPP’s. In het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is de wijze waarop dit moet gebeuren opgenomen.

De nieuwe wetgeving geldt niet alleen voor gezoneerde industrieterreinen. Ook voor bedrijventerreinen of andere gebieden waar bedrijven zich mogen vestigen moeten regels voor activiteiten in het omgevingsplan opgenomen worden. Wij bieden ondersteuning bij mogelijke geluidsaspecten van de invoering van de omgevingswet:

 • Het bepalen van de basisgeluidsemissie en de geluidaandachtsgebieden (op basis van een rekenmodel)
 • Het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan
 • Het bepalen van de GPP’s voor het industrieterrein
 • Het opnemen van de omgevingswaarden in het omgevingsplan of
 • Het formuleren van beleid op het gebied van geluid.

Ruimtelijke ordening en milieu

Bij ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies, stellen wij een integraal milieuadvies op. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een milieuparagraaf of ruimtelijke onderbouwing van bestemmingsplannen. Ook stellen wij de milieuregels op van het bestemmingsplan en de vereisten over de vertaling daarvan op de verbeelding. Wij beoordelen of de voorgenomen activiteit in het vigerende bestemmingsplan past. Als u dit wenst geven wij aan welke aanpassingen nodig zijn en welke procedure (inclusief planning) daarvoor het beste is.

Wij leveren milieuonderzoeken, onderbouwingen van ruimtelijke plannen en besluiten, beschouwen eventuele risico’s en begeleiden het proces van initiatiefneming tot de vaststelling van een aangepast bestemmingsplan. Op uw verzoek begeleiden wij u ook in het geval van bezwaar en beroep.

Waarbij kunnen wij u ondersteunen?

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Projectontwikkeling
 • Bestemmingsplannen
 • Ontwikkeling bedrijventerrein(en)
 • Ontwikkeling van woningbouw
 • Procesbegeleiding milieubeleidsontwikkeling

Geluidsmetingen

‘Meten is weten’… maar je moet weten wat je meet. Door het meten van geluid kunnen mogelijke hinder in de omgeving of effecten van maatregelen bepaald worden. Metingen worden gevraagd voor handhaving, bij evenementen, bouwwerkzaamheden, klachten of overlast van verkeer.

Onderstaand leest u enkele voorbeelden van metingen die wij voor u kunnen uitvoeren:

 • Omgevingsgeluid: weg- en spoorverkeerslawaai
 • Controlemetingen bij oplevering van nieuwbouw (geluidwering, nagalmtijden, lucht- en contactgeluidsisolatie, installatiegeluid)
 • Controlemetingen sanering van bestaande woningen
 • Metingen van bedrijfsactiviteiten (bepalen bronvermogen van geluidsbronnen of metingen bij omliggende woningen)
 • Metingen van/bij horeca en evenementen
 • Metingen en monitoring van bouwwerkzaamheden
 • Metingen van geluidsoverlast in woningen, bijvoorbeeld bij burenlawaai of klachten over bedrijfsactiviteiten/horeca).

Wij beschikken hiervoor over geschikte apparatuur en expertise. Metingen kunnen worden uitgevoerd voor handhaving, bij evenementen, bouwwerkzaamheden, klachten of overlast van verkeer.

Cursussen

Wij hebben een lange praktijkgerichte kennis en ervaring tussen de 20 en 30 jaar op het gebied van de wet- en regelgeving, maar ook op de toepassing hiervan in de praktijk.

In overleg met de organisatie waar de cursus wordt gegeven stemmen we de definitieve inhoud af en maken wij zo de cursus op maat. Hiermee wordt de betrokkenheid van de cursisten groter en sluit de inhoudelijkheid op de praktijk goed aan. Op deze wijze brengen wij onze kennis en ervaring op een interactieve manier over.

De cursussen geluid die wij geven bestaan uit:

 • Basiscursus geluid (4 dagdelen)
 • Meten van geluid (2 dagdelen)
 • Bouwakoestiek voor VTH-medewerkers (2 dagdelen)
 • Verdiepingscursus geluid (2 dagdelen): o.a. Industrie en zonebeheer, Geluid en vergunningverlening/maatwerk, Geluid bij horeca en evenementen, Geluid in ruimtelijke besluiten
 • Omgevingswet en geluid (2 dagdelen).

In de cursussen behandelen we naast de basisbeginselen van geluid (wat is geluid, het horen en de relatie met de gezondheid) ook inhoudelijke aspecten rondom geluidsnormen en de huidige en toekomstige geluidwet- en regelgeving. De verdiepingscursussen en specialistische cursussen zijn maatwerk. Hierin kan als voorbeeld het wettelijke Reken- en meetvoorschrift voor industrielawaai (HMRI) helemaal worden uitgediept. Maar het kan ook gaan over hoe we het Bouwbesluit en de bijbehorende reken- en meetvoorschriften moeten interpreteren.

Na het volgen van bijvoorbeeld de Basiscursus geluid heeft de cursist o.a. kennis van:

 • de fysica van geluid
 • akoestische begrippen en grootheden
 • wat is geluidshinder en wat zijn de effecten hiervan op de gezondheid van de mens
 • hoe een geluidsmeting wordt uitgevoerd
 • hoe zit de wet- en regelgeving in elkaar
 • wat brengt de Omgevingswet.

Vanaf 1 januari 2024 – na het in werking treden van de Omgevingswet – worden alle cursussen hierop geactualiseerd.
Wij kunnen de cursussen in company in 2 of 4 dagdelen of online via Teams of Zoom geven.

Wij bieden de cursussen vanuit het unieke web-based systeem van Directorate. Directorate is een manier waarbij alle kennis en informatie (syllabus, presentaties, opdrachten en video’s) online beschikbaar blijft en actueel wordt gehouden en aangevuld met nieuwe informatie en documenten. Deze “digitale” cursusmap bevat o.a. een samenvattingen en toelichtingen van presentaties, opdrachten en de antwoorden.

Andere cursussuen die wij geven zijn:

 • Bedrijven en milieuzonering
 • Bouwbesluit
 • Geluid en ruimtelijke ordening
 • Industrielawaai en zonebeheer
 • Vergunningen en Wet milieubeheer