Gemeente Vught detachering geluidadvies Rijksinfra

In Vught en de voormalige gemeente Haaren wordt gewerkt aan een grootschalige aanpassing van de infrastructuur: het spoor wordt verdiept aangelegd en de N65 wordt aangepast (ook gedeeltelijk verdiept). Naast de bereikbaarheid en veiligheid is de leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt, waaronder geluidoverlast en trillingen. Al vanaf 2017 is SurroundConsult betrokken bij dit project (op basis van detachering).

In het kader van deze projecten hebben wij gewerkt aan veel aspecten die met de kwaliteit van de leefomgeving te maken hebben: voorstel van maatregelen om de geluidsbelasting te beperken, inpassing van schermen, gebiedsvisies, sanering wegverkeerslawaai, aanpassing van de GPP’s, beperking van trillingen etc.

Tracé Meteren-Boxtel is al vastgesteld en de aanpak van de N65 is in het bestemmingsplan vastgelegd.

https://pt-br.facebook.com/Vught/videos/852211362190205/