Geluidselasting Cartesiusdriehoek Utrecht

Bij de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek was de geluidsbelasting, met name het railverkeer, een belangrijk aandachtspunt. Het wegverkeer op de Cartesiusweg en het emplacement van NedTrain genereerden ook geluid, maar minder dan het railverkeer. Binnen het plangebied was er nagenoeg geen sprake van overschrijding van de maximale ontheffingswaarde volgens de Wet geluidhinder. Op de gebouwen aan de randen van het projectgebied, werden de streefwaarden uit het gemeentelijk beleid echter overschreden.

In het kader van het onderzoek zijn de mogelijke maatregelen uitgewerkt. De hoogtes van de geluidsbelasting zijn met kleur op de gevel aangegeven. Visualisatie van de berekeningen maakt de noodzaak van maatregelen en de invloed daarvan op de toekomstige woonkwaliteit duidelijker.