Gemeente Breda geluidskaarten omgevingslawaai

In opdracht van de gemeente Breda heeft SurroundConsult geluidskaarten 2017 opgesteld in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai. De Europese Richtlijn omgevingslawaai richt zich vooral op het vaststellen, beheersen en zo nodig het verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. In Nederland is deze richtlijn in 2004 ingevoerd in de Wet geluidhinder.

Het toepassingsgebied beperkt zich tot een aantal gedefinieerde brontypen, te weten schadelijke en hinderlijke effecten door weg- en railverkeer en luchtvaart van een zekere omvang en ook specifieke vastgelegde industriële activiteiten. Om de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai te bestrijden, worden volgens de Richtlijn omgevingslawaai de hiernavolgende instrumenten toegepast:

  • Inventariseren van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van geluidsbelastingkaarten.
  • Vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken.
  • Voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de effecten daarvan.

Voor rijkswegen, spoorwegen en geluidsbronnen in aangewezen grote stedelijke agglomeraties worden geluidskaarten en actieplannen gemaakt om de geluidssituatie in beeld te brengen. Deze kaarten geven een indruk van de gemiddelde geluidsbelasting per etmaal op een hoogte van 4 meter boven het maaiveld. Daarnaast zijn er kaarten gemaakt van de geluidsbelasting in de nachtperiode (van 23.00 tot 07.00 uur). Het opstellen van geluidskaarten en actieplannen wordt om de vijf jaar herhaald.

In 2020 zijn in verband met de voorbereiding van het actieplan de knelpunten binnen de gemeente Breda in beeld gebracht.